regiss

 

fb group  

นักเรียนโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 - ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint" จำนวน 47 คน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3