regiss

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoshopแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/1 จำนวน 25 คน  วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนสนใจการตกแต่งภาพอย่างมาก ด้วยเครื่องมือง่ายๆ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไปให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย