regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงาน Infographic โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1 จำนวน 26 คน วันที่ 22 มกราคม 2563

59

60

61

62

63

64

 

logo2

logo3