regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Paint โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป.2 - ป.3 จำนวน 38 คน วันที่ 30 สิงหาคม 2562

121

122

123

124

125

126

127

128

129

logo2

logo3