regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 - ป.4 จำนวน 22 คน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

133

134

135

136

131

132

logo2

logo3