regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านห้วยแก้วล่าง ชั้น ป.2 และ ป.5 จำนวน 9 คน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

51

52

53

logo2

logo3