regiss

 

fb group foll

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

79

80

81

82

83

84

85

logo2

logo3