regiss

 

fb group foll

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ VTR และสื่อภาพยนตร์ ด้วย SmartPhone แก่วิทยากรแกนนำโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561 วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา

64

65

66

67

68

69

70

71

72

logo2

logo3