regiss

 

fb group foll

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดอบรมระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่คณะสงฆ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์ และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นศูนย์กลาง ให้แก่บุคคลทั่วไปสำหรับใช้ในการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00-16.00น.

 

3

logo2

logo3