regiss

 

fb group foll

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการชมรม อสม. ระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน วันที่่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

60

61

62

63

63

64

65

66

67

68

69

70

logo2

logo3