regiss

 

fb group foll

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมในการดำเนินการยกยอดตั้งฐานพัฒนาความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนสู่เครือข่ายการเงินชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ให้เป็นกลไกทางการเงินระดับหมู่บ้านและตำบล ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

95

96

97

98

99

logo2

logo3