regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ด้วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ICT โดยใช้ CRTH โมเดล" วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา

 

logo2

logo3