regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการสถานที่ห้องฝึกอบรม แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongPark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3