regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Trainingและห้อง Smart Room ชั้น 3 แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3