regiss

 

fb group  

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการ ห้อง Training แก่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559