regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่อำเภอเมือง เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในวัน ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3