regiss

 

fb group  

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Smart Room แก่สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน เรื่อง "การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1กันยายน 59