regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดบริการห้องฝึกอบรม training แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชน วันที่ 22 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3