regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่่ฮ่องสอน จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00น. - 17.00 น.

 

 

 

logo2

logo3