regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง ชาติ อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบกองทุนบัญชีหมู่บ้านด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ USER หรือพนักงานการเงิน ระหว่างวันที่ 2 -3 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3