regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น "เยาวชนสร้างหนังเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น.

 

 

 

 

 

logo2

logo3