regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรมแก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำหรับโครงการฝึกอบรมรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และพัฒนาข้อมูลห้อง War Room จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ให้กับบุคลากร ภาค 5 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00น.

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3