regiss

 

fb group foll

สำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ใช้ห้องฝึกอบรมTraining ศูนย์พัมนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน สำหรับอบรมโครงการฝึกอบรมรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติด จังหวัด (NISPA)และพัฒนาข้อมูลห้อง War Room จังหวัด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น. - 15.00น.

 

logo2

logo3