regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ THAI MOOC Google Classroom และ Moodle วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

12

13

14

15

16

17

18

 

logo2

logo3