regiss

 

fb group foll

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ อบรมการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำเร็จรูป ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

    

 

 

logo2

logo3