• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

103

104

105

107

108

109