• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

cronline

อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกงานครั้งนี้ด้วย
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark