• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) สำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park