• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/1 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์" จำนวน 30 คน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark