• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

cronline

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนได้เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 25 คน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน