• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด (กระทรวงยุติธรรม) เพื่อจัดจัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.