• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

สำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ใช้ห้องฝึกอบรมTraining ศูนย์พัมนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน สำหรับอบรมโครงการฝึกอบรมรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติด จังหวัด (NISPA)และพัฒนาข้อมูลห้อง War Room จังหวัด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น. - 15.00น.